Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice GDCK Split

Sukladno članku 30. Statuta Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog križa Split, te Odluke Odbora društva od 18.03.2021., urbroj RAV 68/21, raspisuje se

N A T J E Č A J
Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog križa Split za mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog reizbora.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završen specijalistički diplomski stručni studij
– 3 godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi

Za natječaj je potrebno priložiti :
– molbu
– životopis
– preslik diplome kojom se dokazuje stručna sprema
– potvrda HZMO-a o stažu
– dokaz o hrvatskom državljanstvu
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od 6 mjeseci )
– motivacijsko pismo koje mora sadržavati viziju razvoja i rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog križa Split za četverogodišnje razdoblje ( obrazac M-1 ).

Ako se javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja on mora dostaviti izvješće o radu u proteklom periodu (obrazac M-2) te dobiti pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti u proteklom mandatu (obrazac P-1).

– Propisani obrasci mogu se preuzeti na internet stranici Hrvatskog Crvenog križa: klikni na poveznicu
– Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 8 dana od dana objave u javnom glasilu.
– Prijave treba dostaviti na adresu : Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Split, Ruđera Boškovića 28, 21000 Split, s naznakom „Natječaj za izbor ravnatelja/ice“.
– Ravnatelja/icu imenuje odbor Gradskog društva Crvenog križa Split uz prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa.
– Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Podnositelji nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave, niti će se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj, o čemu će dobiti pisanu obavijest. O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obavješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Bookmark the permalink.

Comments are closed