Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gradsko društvo Crvenog križa Split uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na prisup informaciji ostvaruje ovlaštenik prava na informaciju (svaka fizička ili pravna osoba koja zahtjeva pristup informaciji) podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Split:
– poštom na adresu: R. Boškovića 28, Split
– putem telefona: 021/494-981
– elektroničkom poštom na: info@crvenikriz-split.hr

Službenik za informiranje je ravnatelj Tomislav Gojo, mag. iur.

ZAKONSKI AKTI
Zakon o pravu na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave

OBRASCI
Obrazac 2: Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 3: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac 4: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Sudjelovanje na Sjednicama Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Skupštine:
Sve fizičke osobe koje žele sudjelovati na Sjednicama moraju se prethodno najaviti na jedan od navedenih načina uz dostavljanje osobnih podataka.

Dokumenti važni za pravnu i drugu regulativu:
Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, 10.06.2010., NN71/2010
Statut Hrvatskog Crvenog križa, 17.06.2016., NN56/2016
– Statut Gradskog društva Crvenog križa Split / 11.08.2022.
– Odluka o visini članarine u 2023. godini / 15.12.2022.

JAVNA NABAVA:
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave / van snage
● Obavijest o sukobu interesa
Registar ugovora / Ažurirano: 16.02.2024.
Registar ugovora sklopljenih od 1. siječnja 2024. nalazi se na poveznici https://eojn.hr/contracts

IZVJEŠTAJI:

2024
FINANCIJSKI PLAN GDCK Split za 2024.
PLAN RADA GDCK Split za 2024.

PLAN NABAVE GDCK Split / 08.01.2024.

Postupci jednostavne nabave:

1 – PAKETI HRANE ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE
Evidencijski broj nabave: E-JN-09/24
17. siječnja 2024.
Poziv na dostavu ponude
– Prilog 1 – Ponudbeni list
– Prilog 2 – Ponudbeni troškovnik
24. siječnja 2024.
Obavijest o odabiru

2023
Izvještaj o radu: I.-VI.2023. god.
Izvještaj o radu: VII.-XII.2023. god.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu
Zapisnici sa sjednica Odbora GDCK Split u 2023. godini
Zapisnici sa sjednica Nadzornog odbora GDCK Split u 2023. godini
Zapisnik sa sjednica Skupštine GDCK Split u 2023. godini
FINANCIJSKI PLAN GDCK Split za 2023.
PLAN RADA GDCK Split za 2023.

PLAN NABAVE GDCK Split / 12.12.2023. / IV. izmjena
PLAN NABAVE GDCK Split / 30.08.2023. / III. izmjena
PLAN NABAVE GDCK Split / 07.06.2023. / II. izmjena
PLAN NABAVE GDCK Split / 27.04.2023. / I. izmjena
PLAN NABAVE GDCK Split / 18.01.2023.

Postupci jednostavne nabave:

1 – TERETNO VOZILO
Evidencijski broj nabave: E-JN-25/23
31. kolovoza 2023.
Poziv na dostavu ponude
– Prilog 1 – Ponudbeni list
– Prilog 2 – Tehničke specifikacije i troškovnik
07. rujna 2023.
Obavijest o odabiru

2022
Financijsko izvješće HCK GDCK Split s izvješćem neovisnog revizora za 2022. godinu
Statističko izvješće javne nabave za 2022. godinu
Izvještaj o radu: VII.-XII.2022. god.
Izvještaj o radu: I.-VI.2022. god.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Zapisnici sa sjednica Odbora GDCK Split u 2022. godini
Zapisnik sa sjednica Skupštine GDCK Split u 2022. godini
FINANCIJSKI PLAN GDCK Split za 2022.
PLAN RADA GDCK Split za 2022.

PLAN NABAVE GDCK Split – 20.01.2022.
PLAN NABAVE GDCK Split – 09.03.2022. / I. izmjena
PLAN NABAVE GDCK Split – 17.05.2022. / II. izmjena
PLAN NABAVE GDCK Split – 01.08.2022. / III. izmjena
PLAN NABAVE GDCK Split – 05.10.2022. / IV. izmjena
PLAN NABAVE GDCK Split – 16.11.2022. / V. izmjena

Postupci jednostavne nabave:

1 – ČAMAC ZA SPAŠAVANJE S MOTOROM I PRIKOLICOM
Evidencijski broj nabave: E-JN-23/22
17. studenog 2022.
Poziv na dostavu ponude
– Prilog 1 – Ponudbeni list
– Prilog 2 – Tehničke specifikacije i troškovnik
24. studenog 2022.
Obavijest o odabiru

2 – SLUŽBENO VOZILO
Evidencijski broj nabave: E-JN-28/22
22. studenog 2022.
Poziv na dostavu ponude
– Prilog 1 – Ponudbeni list
– Prilog 2 – Tehničke specifikacije i troškovnik
29. studenog 2022.
Obavijest o odabiru

2021
● Financijsko izvješće HCK GDCK Split s izvješćem neovisnog revizora za 2021. godinu
Izvještaj o radu: VII.-XII.2021. god.
Izvještaj o radu: I.-VI.2021. god.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Zapisnici sa sjednica Odbora GDCK Split u 2021. godini
Zapisnik 2. sjednice 9 saziva Skupštine GDCK Split, 20.12.2021. god.

FINANCIJSKI PLAN GDCK Split za 2021.
PLAN RADA GDCK Split za 2021.

PLAN NABAVE GDCK Split za 2021.
PLAN NABAVE GDCK Split za 2021. – prva izmjena
PLAN NABAVE GDCK Split za 2021. – druga izmjena

2020
● Financijsko izvješće HCK GDCK Split s izvješćem neovisnog revizora za 2020. godinu
Izvještaj o radu: VII.-XII.2020. god.
● Izvještaj o radu: I.-VI.2020. god.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Zapisnici sa sjednica Odbora GDCK Split u 2020. godini
Zapisnik s Izborne skupštine 17.12.2020. god.

FINANCIJSKI PLAN GDCK Split za 2020.
PLAN RADA GDCK Split za 2020.

Comments are closed