Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gradsko društvo Crvenog križa Split uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na prisup informaciji ostvaruje ovlaštenik prava na informaciju (svaka fizička ili pravna osoba koja zahtjeva pristup informaciji) podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Split:
– poštom na adresu: R. Boškovića 28, Split
– putem telefona: 021/494-981
– elektroničkom poštom na: info@crvenikriz-split.hr

Službenik za informiranje je ravnatelj Tomislav Gojo, mag. iur.

ZAKONSKI AKTI
Zakon o pravu na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave

OBRASCI
Obrazac 2: Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 3: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac 4: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Sudjelovanje na Sjednicama Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Skupštine:
Sve fizičke osobe koje žele sudjelovati na Sjednicama moraju se prethodno najaviti na jedan od navedenih načina uz dostavljanje osobnih podataka.

Dokumenti važni za pravnu i drugu regulativu:
Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, 10.06.2010., NN71/2010
Statut Hrvatskog Crvenog križa, 17.06.2016., NN56/2016
– Statut Gradskog društva Crvenog križa Split / 11.08.2022.
– Odluka o visini članarine u 2023. godini / 15.12.2022.

JAVNA NABAVA:
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave / van snage
● Obavijest o sukobu interesa
Registar ugovora / Ažurirano: 24.05.2023.

IZVJEŠTAJI:

2023
Izvještaj o radu: I.-VI.2023. god.
FINANCIJSKI PLAN GDCK Split za 2023.
PLAN RADA GDCK Split za 2023.

PLAN NABAVE GDCK Split / 30.08.2023. / III. izmjena
PLAN NABAVE GDCK Split / 07.06.2023. / II. izmjena
PLAN NABAVE GDCK Split / 27.04.2023. / I. izmjena
PLAN NABAVE GDCK Split / 18.01.2023.

Postupci jednostavne nabave:

1 – TERETNO VOZILO
Evidencijski broj nabave: E-JN-25/23
31. kolovoza 2023.
Poziv na dostavu ponude
– Prilog 1 – Ponudbeni list
– Prilog 2 – Tehničke specifikacije i troškovnik
07. rujna 2023.
Obavijest o odabiru

2022
Financijsko izvješće HCK GDCK Split s izvješćem neovisnog revizora za 2022. godinu
Statističko izvješće javne nabave za 2022. godinu
Izvještaj o radu: VII.-XII.2022. god.
Izvještaj o radu: I.-VI.2022. god.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Zapisnici sa sjednica Odbora GDCK Split u 2022. godini
Zapisnik sa sjednica Skupštine GDCK Split u 2022. godini
FINANCIJSKI PLAN GDCK Split za 2022.
PLAN RADA GDCK Split za 2022.

PLAN NABAVE GDCK Split – 20.01.2022.
PLAN NABAVE GDCK Split – 09.03.2022. / I. izmjena
PLAN NABAVE GDCK Split – 17.05.2022. / II. izmjena
PLAN NABAVE GDCK Split – 01.08.2022. / III. izmjena
PLAN NABAVE GDCK Split – 05.10.2022. / IV. izmjena
PLAN NABAVE GDCK Split – 16.11.2022. / V. izmjena

Postupci jednostavne nabave:

1 – ČAMAC ZA SPAŠAVANJE S MOTOROM I PRIKOLICOM
Evidencijski broj nabave: E-JN-23/22
17. studenog 2022.
Poziv na dostavu ponude
– Prilog 1 – Ponudbeni list
– Prilog 2 – Tehničke specifikacije i troškovnik
24. studenog 2022.
Obavijest o odabiru

2 – SLUŽBENO VOZILO
Evidencijski broj nabave: E-JN-28/22
22. studenog 2022.
Poziv na dostavu ponude
– Prilog 1 – Ponudbeni list
– Prilog 2 – Tehničke specifikacije i troškovnik
29. studenog 2022.
Obavijest o odabiru

2021
● Financijsko izvješće HCK GDCK Split s izvješćem neovisnog revizora za 2021. godinu
Izvještaj o radu: VII.-XII.2021. god.
Izvještaj o radu: I.-VI.2021. god.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Zapisnici sa sjednica Odbora GDCK Split u 2021. godini
Zapisnik 2. sjednice 9 saziva Skupštine GDCK Split, 20.12.2021. god.

FINANCIJSKI PLAN GDCK Split za 2021.
PLAN RADA GDCK Split za 2021.

PLAN NABAVE GDCK Split za 2021.
PLAN NABAVE GDCK Split za 2021. – prva izmjena
PLAN NABAVE GDCK Split za 2021. – druga izmjena

2020
● Financijsko izvješće HCK GDCK Split s izvješćem neovisnog revizora za 2020. godinu
Izvještaj o radu: VII.-XII.2020. god.
● Izvještaj o radu: I.-VI.2020. god.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Zapisnici sa sjednica Odbora GDCK Split u 2020. godini
Zapisnik s Izborne skupštine 17.12.2020. god.

FINANCIJSKI PLAN GDCK Split za 2020.
PLAN RADA GDCK Split za 2020.

2019
Financijsko izvješće HCK GDCK Split s izvješćem neovisnog revizora za 2019. godinu
Izvještaj o radu: I.-VI.2019. god.
Izvještaj o radu: VII.-XII.2019. god.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Zapisnici sa sjednica Odbora GDCK Split u 2019. godini

FINANCIJSKI PLAN GDCK Split za 2019.
PLAN RADA GDCK Split za 2019.

2018
Financijsko izvješće HCK GDCK Split s izvješćem neovisnog revizora za 2018. godinu
Izvještaj o radu: I.-VI.2018. god.
Izvještaj o radu: VII.-XII.2018. god.

FINANCIJSKI PLAN GDCK Split za 2018.
PLAN RADA GDCK Split za 2018.

2017
Financijsko izvješće HCK GDCK Split s izvješćem neovisnog revizora za 2017. godinu
FINANCIJSKI PLAN GDCK Split za 2017.
PLAN RADA GDCK Split za 2017.

2016
Financijsko izvješće HCK GDCK Split s izvješćem neovisnog revizora za 2016. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (.pdf)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (.csv)
Zapisnik 1. sjednice 8. saziva Skupštine GDCK Split

2015
Financijsko izvješće HCK GDCK Split s izvješćem neovisnog revizora za 2015. godinu

Comments are closed