Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gradsko društvo Crvenog križa Split uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na prisup informaciji ostvaruje ovlaštenik prava na informaciju (svaka fizička ili pravna osoba koja zahtjeva pristup informaciji) podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Split:
– poštom na adresu: R. Boškovića 28, Split
– putem telefona: 021/494-981
– elektroničkom poštom na: info@crvenikriz-split.hr

Službenik za informiranje je ravnatelj Tomislav Gojo, mag. iur.

ZAKONSKI AKTI
Zakon o pravu na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave

OBRASCI
Obrazac 2: Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 3: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac 4: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Sudjelovanje na Sjednicama Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Skupštine:
Sve fizičke osobe koje žele sudjelovati na Sjednicama moraju se prethodno najaviti na jedan od navedenih načina uz dostavljanje osobnih podataka.

Dokumenti važni za pravnu i drugu regulativu:
Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, 28.svibnja 2010., NN71/2010
Statut Hrvatskog Crvenog križa, 31.03.2011., NN56/2011
Statut Gradskog društva Crvenog križa Split, 28.09.2015.

Financijsko izvješće HCK GDCK Split s izvješćem neovisnog revizora za 2019. godinu
Izvještaj o radu: I.-VI.2019. god.
Izvještaj o radu: VII.-XII.2019. god.
Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Zapisnici sa sjednica Odbora GDCK Split u 2019. godini

FINANCIJSKI PLAN GDCK Split za 2020.
PLAN RADA GDCK Split za 2020.

Financijsko izvješće HCK GDCK Split s izvješćem neovisnog revizora za 2018. godinu
Izvještaj o radu: I.-VI.2018. god.
Izvještaj o radu: VII.-XII.2018. god.

FINANCIJSKI PLAN GDCK Split za 2019.
PLAN RADA GDCK Split za 2019.

Financijsko izvješće HCK GDCK Split s izvješćem neovisnog revizora za 2017. godinu

FINANCIJSKI PLAN GDCK Split za 2018.
PLAN RADA GDCK Split za 2018.

Financijsko izvješće HCK GDCK Split s izvješćem neovisnog revizora za 2016. godinu

Zapisnik 1. sjednice 8. saziva Skupštine GDCK Split

FINANCIJSKI PLAN GDCK Split za 2017.
PLAN RADA GDCK Split za 2017.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (.pdf)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (.csv)

Financijsko izvješće HCK GDCK Split s izvješćem neovisnog revizora za 2015. godinu

Comments are closed