Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gradsko društvo Crvenog križa Split uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na prisup informaciji ostvaruje ovlaštenik prava na informaciju (svaka fizička ili pravna osoba koja zahtjeva pristup informaciji) podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Split:
– poštom na adresu: R. Boškovića 28, Split
– putem telefona: 021/494-981
– elektroničkom poštom na: info@crvenikriz-split.hr

Službenik za informiranje je ravnatelj Tomislav Gojo, mag. iur.

ZAKONSKI AKTI
Zakon o pravu na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave

OBRASCI
Obrazac 2: Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 3: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac 4: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Sudjelovanje na Sjednicama Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Skupštine:
Sve fizičke osobe koje žele sudjelovati na Sjednicama moraju se prethodno najaviti na jedan od navedenih načina uz dostavljanje osobnih podataka.

Dokumenti važni za pravnu i drugu regulativu:
Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, 28.svibnja 2010., NN71/2010
Statut Hrvatskog Crvenog križa, 31.03.2011., NN56/2011
– Statut Gradskog društva Crvenog križa Split, 17.12.2020.

JAVNA NABAVA:

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
● Obavijest o nepostojanju sukoga interesa
● Izjava o nepostojanju sukoba interesa – ravnatelj 

IZVJEŠTAJI:

2021

FINANCIJSKI PLAN GDCK Split za 2021.
PLAN RADA GDCK Split za 2021.
PLAN NABAVE GDCK Split za 2021.
PLAN NABAVE GDCK Split za 2021. – prva izmjena

2020

● Financijsko izvješće HCK GDCK Split s izvješćem neovisnog revizora za 2020. godinu
● Izvještaj o radu: I.-VI.2020. god.
● Izvještaj o radu: VII.-XII.2020. god.
Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Zapisnici sa sjednica Odbora GDCK Split u 2020. godini
Zapisnik s Izborne skupštine 17.12.2020. god.

FINANCIJSKI PLAN GDCK Split za 2020.
PLAN RADA GDCK Split za 2020.

2019

Financijsko izvješće HCK GDCK Split s izvješćem neovisnog revizora za 2019. godinu
Izvještaj o radu: I.-VI.2019. god.
Izvještaj o radu: VII.-XII.2019. god.
Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Zapisnici sa sjednica Odbora GDCK Split u 2019. godini

FINANCIJSKI PLAN GDCK Split za 2019.
PLAN RADA GDCK Split za 2019.

2018

Financijsko izvješće HCK GDCK Split s izvješćem neovisnog revizora za 2018. godinu
Izvještaj o radu: I.-VI.2018. god.
Izvještaj o radu: VII.-XII.2018. god.

FINANCIJSKI PLAN GDCK Split za 2018.
PLAN RADA GDCK Split za 2018.

2017

Financijsko izvješće HCK GDCK Split s izvješćem neovisnog revizora za 2017. godinu
FINANCIJSKI PLAN GDCK Split za 2017.
PLAN RADA GDCK Split za 2017.

2016

Financijsko izvješće HCK GDCK Split s izvješćem neovisnog revizora za 2016. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (.pdf)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (.csv)
Zapisnik 1. sjednice 8. saziva Skupštine GDCK Split

2015

Financijsko izvješće HCK GDCK Split s izvješćem neovisnog revizora za 2015. godinu

Comments are closed