Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gradsko društvo Crvenog križa Split uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na prisup informaciji ostvaruje ovlaštenik prava na informaciju (svaka fizička ili pravna osoba koja zahtjeva pristup informaciji) podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Split:
– poštom na adresu: R. Boškovića 28, Split
– putem telefona: 021/494-981
– faxom na broj: 021/489-465
– elektroničkom poštom: tomislav.gojo@gmail.com

Sudjelovanje na Sjednicama Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Skupštine:
Sve fizičke osobe koje žele sudjelovati na Sjednicama moraju se prethodno najaviti na jedan od navedenih načina uz dostavljanje osobnih podataka.

Dokumenti važni za pravnu i drugu regulativu:
Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, 28.svibnja 2010., NN71/2010
Statut Hrvatskog Crvenog križa, 31.03.2011., NN56/2011
Statut Gradskog društva Crvenog križa Split, 28.09.2015.

Službenik za informiranje je ravnatelj Tomislav Gojo, mag. iur.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html

Comments are closed